donderdag, juli 29, 2021

Jaaroverzicht Volkel op de Mat 2014 Dorpsraad Volkel

LOGO_DORPSRAADVOLKEL

Dorpsraad Volkel december 2014

Op 26 november 2014 is het jaarlijkse overleg geweest met de commandant van de vliegbasis. Dit overleg samen met de Dorpsraad Odiliapeel was dit keer voor het laatst met commandant Peter Tankink. We hebben in hetzelfde overleg ook al kennis mogen maken met de opvolger André Steur. We kunnen als dorpsraad terugkijken op een prettige samenwerking met Peter Tankink en zien tegelijkertijd uit naar eenzelfde prettige samenwerking met André Steur. Een kort verslag van het jaarlijks overleg volgt in januari.

In november heeft u kunnen lezen in een vooraankondiging dat wij u vragen mee te praten over de toekomst van Volkel.

Deze keer volgt de uitnodiging hiervoor. We willen echt iedereen vragen om mee te denken. Het is niet alleen de gemeente of AREA die graag wil weten welke wensen we in Volkel hebben. De dorpsraad wil dit ook weten.Wat moet er op het gebied van wonen op korte en lange termijn in Volkel gebeuren om de woonwensen van jou als bewoner waar te kunnen maken? Welke ontwikkelingen zien we in het dorp? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw woonplezier? Dus reageer en praat mee.

Uitnodiging

Aan de slag met de resultaten van het woonwensenonderzoek

Aanleiding van dit gesprek is het woonwensenonderzoek dat de gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area in april van dit jaar hebben uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de woonwensen is toen aan alle huishoudens en thuiswonende jongeren vanaf 18 jaar gevraagd een online enquête in te vullen. Inmiddels zijn de resultaten van het woonwensenonderzoek bekend. Ze geven inzicht in de woonwensen van Volkel. Hoe nu verder?

Wat heeft Volkel nodig?

Wat moet er op het gebied van wonen op korte en (middel)lange termijn in Volkel gebeuren om de woonwensen waar te kunnen maken? Welke trends en ontwikkelingen zien we? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het wonen in Volkel? Hoe spelen we hier samen op in? Vragen waar we graag samen met u een antwoord op willen vinden. Elke bewoner van Volkel is welkom, ieders mening telt.

Bent u betrokken bij Volkel? Denk en praat mee over wat er verbeterd kan worden aan het wonen in Volkel. Kom naar de startbijeenkomst op dinsdag 13 januari om 19:30? uur in De Schakel, Reestraat 49, Volkel.

Meld je aan voor de startbijeenkomst

De startbijeenkomst wordt georganiseerd door de Dorpsraad, Area en de gemeente Uden. Wilt u meedenken? Meldt u aan vóór 5 januari door een e-mail te sturen naar riniverwegen@gmail.com .

Een jaar geleden viel bij meerdere mensen in het buitengebied een enquête in de bus

met een behoeftepeiling naar breedbandkabel. Nadien is er heel veelwerk verzet door de werkgroep Breedbandinternet Uden. In het navolgende deel de Nieuwsbrief met een overzicht van waar we nu staan. We houden u op dehoogte.

Zie bijlage

Misschien nog een aardig nieuwtje; Op 18 december worden de wijzers van de kerkklok na een grondige opknapbeurt weer bevestigd en zijn we weer bij de tijd. Voor wie dit in de gaten wil houden….

Prettige Feestdagen en alle goeds voor 2015 gewenst namens alle dorpsraad leden.

Hebt u vragen of op-aanmerkingen bestemd voor de dorpsraad laat u dit ons dan weten? Stuur een bericht per mail naar henniebiemans@hotmail.nl.

Kijk ook eens op Facebook www.facebook.com/dorpsraadvolkel

Dorpsraad Volkel juli 2014

Er is in de vorige uitgave van Volkel op de mat al geschreven dat bij de afgelopen externe keuring door de gemeente Uden in het dorpspark aan de Heikantsepad, 2 speeltoestellen zijn afgekeurd. Deze zijn een poos geleden verwijderd.

Er is gelukkig nog wel een budget beschikbaar en men wil dan ook graag een nieuw speeltoestel terug plaatsen. Door de gemeente Uden is aan de dorpsraad gevraagd hierover mee te denken. Het voorstel van de gemeente Uden was het onderstaande toestel te plaatsen in het dorpspark.

Met enkele kleine aanpassingen zal dit zo ongeveer het toestel zijn wat men over enkele weken gaat zien in het park.

Er is vorige keer ook gevraagd of er belangstelling zou zijn om het tweede toestel waar de gemeente geen budget voor heeft door sponsoring alsnog te laten plaatsen. Het schijnt dat er gereageerd is, maar helaas zijn we niet in de gelegenheid berichten te lezen die men heeft gestuurd naar het mailadres van de dorpsraad. We verzoeken degene die dit heeft gedaan contact te zoeken met Hennie Biemans secretariaat dorpsraad Volkel 0413-272063. We gaan graag verder in overleg.

Verder is besloten om ook op het speelterrein achter de basisschool een speeltoestel te verwijderen. Het gaat hier om de zogenaamde tractorswing, een houten staander met een grote mand waarin men heen en weer kan zwaaien. Slijtage en houtrot zijn de oorzaak waardoor deze verwijderd moet worden.

We zijn in overleg met de gemeente hier enkele schommels terug te laten plaatsen. Verder is het verzoek gedaan om, als er nog budget over zou zijn, ballenvangers te plaatsen op dit terrein. Dit ook op verzoek van de basisschool. We hebben begrepen dat de mogelijkheid er is dit allemaal geregeld gaat worden en laten ons dan ook graag verrassen door de gemeente.

Zoals u hebt kunnen lezen in de krant en op Volkel.nl is op 25 juni SamSam officieel van start gegaan. Door leden van de dorpsraad en vanuit Udenaar de toekomst is op deze dag mensen in de kern van Volkel een flyer in de handen gestopt.

Waarom SamSam? Omdat dit een burenhulpservice is waar dorpsraad Volkel achter staat. Maar ook om de vraag –en aanbod verlegenheid weg te nemen.

Wie zit er nooit eens verlegen om hulp? Wie wil er graag in contact komen men mensen die dezelfde hobby delen? Wie wil er best wel eens wat voor een ander doen “als ze me maar vragen”

Opnieuw en nogmaals vragen wij u om de website eens te bezoeken en te bedenken of u voor iemand uit uw directe omgeving of uit Volkel iets kunt betekenen. Zet uw aanbod op de site of reageer op een vraag van een ander. Het is een goede manier om prettig te kunnen samenleven.

Gaat u op vakantie of blijft u thuis? Geniet van de vrije tijd die u hebt. We wensen u allen een prettige vakantie

Dorpsraad Volkel juni 2014

Op dinsdag 8 april 2014 hebben we onze jaarvergadering in ontmoetingsplein de Schakel gehouden. De werkgroep verkeer heeft op deze avond in een presentatie laten zien waar zij mee bezig zijn. Hierbij een samenvatting hiervan.

De werkgroep verkeer bestaat uit Ton de Vroomen, Noud Nooijen, Rinus Velthorst en Hennie Biemans als afgevaardigde van de dorpsraad. Zo nodig breidt de groep zich uit met belanghebbenden, zoals buurtverenigingen en bij de Zeelandsedijk dorpsraad Odiliapeel.

Voor Volkel-West zijn de basisschool, verkeersouders basisschool en buurtvereniging Volkel-West aangeschoven bij de diverse besprekingen.

De werkgroep probeert altijd een zo goed mogelijke oplossing te krijgen. De beste oplossing is vaak moeilijk haalbaar omdat dit afhankelijk is van tijd, geld en middelen.

De grote aandachtspunten zijn:

Zeelandsedijk: In Volkel op de mat van maart heeft een interview gestaan met de verkeersdeskundige over de Zeelandsedijk. Dit is nog na te lezen op Volkel.nl.

De Provincie (Ruud van Heugten) wil z.s.m. in gesprek met de nieuwe wethouder van de gemeente Uden. Doel van dit gesprek zou moeten zijn: zo snel mogelijke overdracht van de wegen Zeelandsedijk –Brabantstraat/Leeuwstraat.

Eerder dit jaar heeft men metingen verricht op de kruising Zeelandsedijk/Oosterheidestraat/ Wilgenstraat. Helaas waren de metingen foutief en heeft men onlangs opnieuw deze metingen verricht. De resultaten hiervan hebben we inmiddels gezien maar de werkgroep verkeer wil graag nog in overleg met gemeente en politie hierover. De metingen vallen binnen de 85-norm, de gevoelssnelheid hoger dan werkelijke snelheid. Naast maatregelen speelt gedrag van verkeersdeelnemer een grote rol. Bij het passeren van de kruising zie je automobilisten de meest vreemde capriolen uithalen. Er is al eens de gedachte uitgesproken of inzet van politie mogelijk is om de snelheid op dit weggedeelte te controleren. Handhaving is een optie maar of dit ook werkelijk gaat plaatsvinden?

Brabantstraat/Leeuwstraat: hangt samen met de overdracht van de Zeelandsedijk en zal t.z.t. verkeersluw worden gemaakt.

Ook hier wordt gelukkig al regelmatig de snelheid gecontroleerd door de politie. Gedrag van automobilisten wordt hopelijk hierdoor positief beïnvloed.

Ontsluiting Volkel-West: de Boekelsedijk wordt voorzien van grasbetontegels en de weg wordt aan beide zijden met 0,6 meter verbreed. Op de Boekelsedijk wordt te hard gereden en de knip in de Morgenweg laat nog op zich wachten i.v.m. bouwverkeer Uden-Zuid. Daarom komt er wel op korte termijn een tijdelijke knip. De definitieve knip laat nog even op zich wachten. Dit blijft onder de aandacht van de werkgroep omdat er nog altijd sprake is van sluipverkeer vanuit Uden richting Volkel-West/rotonde vice versa.

Kruising Vloetstraat/Rudigerstraat: de plannen herinrichting Vloetstraat worden doorgenomen. Hierin wordt de huidige gevaarlijke situatie in beeld gebracht en de nieuwe situatie die hopelijk binnen 3 maanden gerealiseerd zal zijn.

Hier ziet men fietsers dwalen over kruising Rudigerstraat richting Volkel-West, krioelend door verkeer op de kruising. Geen veilige situatie en er moet wat aan gedaan worden. Ook voetgangers worden niet gezien door weggebruikers, voetgangers zien verkeer uit richting Uden te laat en de middenstrook is te smal voor fiets en voetgangers. Dit is de huidige situatie

Dit wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe situatie:
Er komt een drempel bij begin wegscheiding (1)
De huidige fietsoversteek vervalt (2)
De voetgangersoversteek wordt breder (3)
De heuvel midden van de weg wordt breder (4)

Aan beide zijden bij begin van wegscheiding komt een drempel waar men probeert de 40 km norm te halen
Fietsoversteek zoals deze nu is komt te vervallen

Voetgangersoversteekplaats wordt verbreed naar 3 meter; fietsers kunnen dan alleen via de Leeuwstraat oversteken, daardoor zijn er naar verwachting geen onveilige taferelen meer op de Rudigerstraat.

De heuvel op het midden van de weg wordt verbreed naar ca. 3 meter en dit over een lengte van ca. 2,5 meter, zodat er een veilige stopplaats is om de weg in twee keer over te steken (indien nodig).

Met bebording voor de drempels wordt aangegeven dat er drempels liggen en dat men een oversteekplaats nadert.

Op de Rudigerstraat en Vloetstraat komen borden die aangeven hoe fietsers de oversteek moeten gaan nemen.

Het is nu nog wachten op akkoord van busonderneming Arriva i.v.m. de te leggen drempels, men ziet geen bezwaren van deze kant.

Het moet regionaal aanbesteed worden, ook hier verwacht men geen problemen.

Tijdsbestek van realisatie is ongeveer drie maanden en in ieder geval vóór de bouwvak vakantie.

Na afronding van het project wordt gekeken naar de bebording en groenvoorziening, dit om overzichtelijkheid van de kruising te vergroten.

Tot zover het verhaal van de werkgroep.

Zijn hierover vragen of opmerkingen dan horen zij dit graag. Men kan via Hennie Biemans de werkgroep benaderen.

Nogmaal om eens een keer verder te kijken….

Weet u dat we tegenwoordig ook op Facebook te vinden zijn? (https://www.facebook.com/dorpsraadvolkel )

Dit wil niet zeggen dat we daarom minder nieuws bekend willen maken in Volkel op de Mat. We beseffen goed dat niet iedereen op internet bezig is. We gebruiken het als verbreding in de mogelijkheid om nieuws kenbaar te maken. Eenzelfde doen we met Twitter want ook daar zijn we te volgen (https://twitter.com/VolkelDorpsraad )

Hebt u verder nog vragen? Stel deze bij het secretariaat (Hennie Biemans Heikantstraat 4a, 5408 PZ 0413-272063).

Het welbekende mailadres van de dorpsraad blijft ook nog actief info@dorpsraadvolkel.nl

Rini Verwegen

Dorpsraad Volkel “Volkel op de Mat ” mei 2014

Op dinsdag 8 april 2014 hebben we onze jaarvergadering in ontmoetingsplein de Schakel gehouden waar een zestigtal belangstellenden bij aanwezig waren. Hierbij een samenvatting hiervan;

Na een geweldige opening in het vorige jaar van de Schakel moet opgemerkt dat inmiddels veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze mooie accommodatie. Er is een gebruikersraad waarin afgevaardigden zitten welke gebruik maken van het ontmoetingsplein. Er is goed overleg tussen deze gebruikers en gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijkheden om de openstaande uren gevuld te krijgen. We kunnen tevreden terugkijken, maar moeten ook vooruit blijven zien en werken om deze MFA goed te kunnen laten draaien. De verenigingen wordt dank gezegd voor hun gedane inspanning het afgelopen jaar.

Na het voorstellen van het Dagelijks Bestuur (in vergelijking met vorig jaar een complete bezetting achter de tafel) worden speciaal welkom geheten aan onze Burgemeester Henk Hellegers en de gastsprekers van deze avond van AREA. Zij zullen voor Area de presentatie verzorgen na de pauze

Verder welkom aan alle genodigden die voor deze bijeenkomst speciaal zijn aangeschreven en aanwezig zijn bij onze jaarvergadering.

Colin Winters leidt als “spreekstalmeester” de vergadering in, in de diverse onderwerpen die aan bod komen.

Na vaststelling van de agenda wordt het financieel verslag besproken van de dorpsraad en van het dierenpark.

De dorpsraad teert in qua financiën wat o.a. veroorzaakt wordt door een verandering in subsidiebeleid. Er zal speciale aandacht aan gegeven worden dit jaar.

Het financieel verslag van het Dierenpark Volkel wordt toegelicht. De OVV en alle overige sponsoren worden dank gezegd voor hun bijdrage van het afgelopen jaar en ook basisschool de Vlieger, want zij hadden afgelopen jaar een actie georganiseerd voor het dierenpark. Het bord van de Club van 30 wordt dit jaar aangepast, zodat het weer up to date zal zijn.

De kascontrole commissie heeft beide verslagen gecontroleerd. De commissie bestond dit jaar uit de heren Corné van Beek en Louis van den Elsen. Er is geen verdere aanvulling door beiden. Er wordt nog gezocht naar een vervanger voor Corné van Beek die inmiddels twee jaar heeft gedaan. Vanuit de zaal is helaas geen vervanger aangemeld. Belangstellenden hiervoor kunnen zich melden bij Hennie Biemans (secretariaat)

De notulen van de jaarvergadering 2013 worden met enkele kleine wijzigingen vastgesteld

Het jaarverslag is in een kleurrijk verslag beknopt weergegeven Overzichtelijk in de onderwerpen en activiteiten welke in 2013 onze aandacht hebben gehad. Dit zijn natuurlijk maar een fractie van de werkzaamheden 2013 die hebben plaatsgevonden en zijn uitgelicht. Colin Winters heeft enkele punten nader toegelicht tijdens de vergadering.

Bedenker van dit verslag Harm Lourensen wordt dank gezegd voor het maken hiervan. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar voor belangstellenden die dit willen.

Een vast agendapunt is altijd de bestuursverkiezing. Dit jaar is er niemand aftredend waarmee we ons gelukkig prijzen

Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Colin Winters en Rini Verwegen.

Het Dagelijks Bestuur heeft drie nieuwe kandidaten ter verkiezing kunnen voordragen. Dit zijn Betine van den Wijngaard, Ingrid Hoogers en Antoon van de Ven.

Met de herkiesbare en nieuwe kandidaten hebben we toch nog 5 bestuurszetels niet bezet. Per acclamatie zijn de voorgedragen kandidaten benoemd en herbenoemd.met goedkeuring van de aanwezigen.

In oktober 2012 zijn we gestart met het Buurt Informatie Netwerk. Francien van de Wijst, BIN Coördinator van Volkel verteld over het BIN in Volkel.

Dit initiatief van de politie en gemeente wordt gevolgd door de gebiedsplatforms/ dorpsraden. De doelstellingen van de BIN zijn: preventie, de burger alert maken.

Je kunt BIN-lid worden door je gratis aan te melden via de website en daarna dit door middel van een e-mail te bevestigen. In april 2013 had BIN Volkel 68 leden en inmiddels zijn er dat 175. De slogan van BIN is: Horen – Zien – Bellen.

Er wordt momenteel overwogen en getest in een kleine groep of een App op de mobiele telefoons werkt .SOS4US is een app waarmee je met één druk op de knop elkaar kunt waarschuwen. Dit kan ook voor medische en acute hulp gebruikt worden en is buurtgericht. De BIN groep wil dit gaan oppakken en er komt t.z.t. meer bericht over.

De werkgroep verkeer bestaat uit Ton de Vroomen, Noud Nooijen, Rinus Velthorst en Hennie als afgevaardigde van de DR. Zo nodig breidt de groep zich uit met belanghebbenden, zoals buurtverenigingen en bij de Zeelandsedijk DR Odiliapeel.

Voor Volkel-West zijn de basisschool, verkeersouders b.s. en buurtver. Volkel-West aangeschoven bij de diverse besprekingen.

De werkgroep probeert altijd een zo goed mogelijke oplossing te krijgen. De beste oplossing is vaak moeilijk te krijgen en dit is vaak afhankelijk van tijd, geld en middelen.

De grote aandachtspunten zijn:

# Zeelandsedijk: In Volkel op de mat van maart heeft een interview gestaan met de verkeersdeskundige over de Zeelandsedijk Dit is nog na te lezen op Volkel.nl.

De Provincie (Ruud van Heugten) wil z.s.m. in gesprek met de nieuwe wethouder van de gemeente Uden.

# Brabantstraat/Leeuwstraat: hangt samen met de overdracht van de Zeelandsedijk en zal t.z.t. verkeersluw worden gemaakt.

# Ontsluiting Volkel-West: De Boekelsedijk wordt voorzien van grasbetontegels en de weg wordt aan beide zijden met 0,6 meter verbreed. Op de Boekelsedijk wordt te hard gereden en de knip in de Morgenweg laat nog op zich wachten i.v.m. bouwverkeer Uden-Zuid. Daarom komt er wel op korte termijn een tijdelijke knip.

# Kruising Vloetstraat/Rudigerstraat: De plannen herinrichting Vloetstraat wordt doorgenomen. Hierin wordt de huidige gevaarlijke situatie in beeld gebracht en de nieuwe situatie die hopelijk binnen 3 maanden gerealiseerd zal zijn. In de volgende maand zal dit verder worden toegelicht in Volkel op de Mat.

Jos Wijdeven stelt zich zelf voor als zeer actief lid van Udenaar de Toekomst en is vereerd om SamSam onder de aandacht te mogen brengen. De DR Volkel neemt plaats in de klankbordgroep en ondersteund SamSam.

Jos laat zien hoe we kunnen inloggen op de site en hoe de het systeem in elkaar zit. Het is laagdrempelig, iedereen kan vraag en aanbod op de site plaatsen. Het is gratis, omdat de gemeente het faciliteert en het is niet commercieel.

De pluspunten zijn: dat wijkgenoten elkaar helpen; je kunt makkelijk hulp aanbieden, vlakbij of verder weg, éénmalig of vaker. Je kunt anoniem hulp vragen. De website is eenvoudig opgezet, het is een eigen systeem van de wijk en er is deskundige ondersteuning in de wijk. Zo is Linda Henkelman (Vivaan) elke dinsdag- en donderdag aanwezig bij de MFA om evt. ondersteuning of hulp te bieden. Er worden geen commerciële advertenties op geplaatst (dit wordt bewaakt), het kan eenzaamheid voorkomen en zo nodig is er deskundige hulp beschikbaar van Vivaan.

Na de pauze krijgt Area het woord

AREA is een wooncoöperatie met zo’n 8000 woningen in de regio Uden-Veghel.

In de vooraankondiging is het AREA beschreven met de woorden “We willen dat mensen hier goed kunnen wonen, in bedrijvige steden, levendige dorpen en prettige wijken”.

Linda van Gerwen is teamcoach wonen en onder haar verantwoordelijkheid valt o.a. verhuur, kopen, woonoverlast en incasso. Zij behartigt de individuele klanten. Later komt nog aan het woord Geert Bongers. Hij is o.a. wijkbeheerder van Volkel en zal vertellen wat zijn werkzaamheden zijn.

Wat betreft Volkel: 578 van de 20.000 inschrijvingen zijn inwoner met postcode Volkel. Hiervan reageren er 65 actief en bij heel Area reageren er 3.313 actief.

Er wordt gereageerd door inwoners van Volkel op huizen in Volkel, maar ook bijv. in Uden en Odiliapeel.

# Er zijn 4 manieren om een huis te krijgen en dat is volgens het:

– Aanbod model

– Het loting model (gaat van 12% naar 25%)

– Direct te huur

– Bemiddeling (deze komen niet op de website)

# Het animo van seniorenwoningen 55+ is erg laag.

# Geert geeft complimenten voor Volkel, want hij heeft als wijkbeheerder weinig problemen in Volkel.

# In de bewonersraad zijn geen afgevaardigden uit Volkel en/of Odiliapeel op dit moment. Dat is erg jammer, maar dit ligt bij de huurders zelf om hier in deel te nemen.

Niemand wenst gebruik te maken van de rondvraag waarna dank gezegd wordt aan iedereen voor zijn aanwezigheid, inbreng en getoonde belangstelling

Nogmaal om eens een keer verder te kijken….

Weet u dat we tegenwoordig ook op Facebook te vinden zijn? (https://www.facebook.com/dorpsraadvolkel ) Dit wil niet zeggen dat we daarom minder nieuws bekend willen maken in Volkel op de Mat. We beseffen goed dat niet iedereen op internet bezig is. We gebruiken het als verbreding in de mogelijkheid om nieuws kenbaar te maken. Eenzelfde doen we met Twitter want ook daar zijn we te volgen (https://twitter.com/VolkelDorpsraad )

Hebt u verder nog vragen? Stel deze bij het secretariaat (Hennie Biemans Heikantstraat 4a, 5408 PZ 0413-273063).

Het welbekende mailadres van de dorpsraad blijft ook nog actief info@dorpsraadvolkel.nl

Rini Verwegen

Situatie Zeelandsedijk. Maart 2014

Naar aanleiding van verschillende bijeenkomsten tussen gemeente Uden en de werkgroep verkeer (Dorpsraad Volkel), heeft beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de gemeente Uden, Rob Brink enkele vragen beantwoord over de Zeelandsedijk.

Waarom wil de provincie eigenaar worden van de Zeelandsedijk?

De provincie heeft een netwerk van provinciale wegen. De N605 vanuit Boekel is zo’n provinciale weg. Die eindigt echter op de Brabantstraat net voorbij het kombord van Volkel. Om de N605 aan te laten sluiten op de andere provinciale weg, de N264, is het plan om de N605 over de Zeelandsedijk naar de N264 te leiden. Op deze wijze wordt het provinciale netwerk van wegen compleet in dit gebied. Vanuit beleid, beheer en onderhoud is dit veel praktischer voor de provincie. Het voordeel voor Uden is dat de gemeente na de ruil eigenaar wordt van de Brabantstraat en dan in de gelegenheid is om de route Brabantstraat / Leeuwstraat / Vloetrand/ Nieuwe Udenseweg verder te gaan afwaarderen naar 50 en 30 km/uur. Daarmee wordt beoogd om doorgaand verkeer op deze route te ontmoedigen. Doorgaand verkeer wordt dan via de Zeelandsedijk verwezen.

Dit jaar is de gemeente met de provincie in onderhandeling over de overdracht. Mogelijk is de provincie vanaf 2015 eigenaar van de Zeelandsedijk en zal vanaf dan naar alle waarschijnlijkheid onderzoek gaan doen naar de her-inrichting.

Op de Zeelandsedijk mag je 80 of 60, waarom is dat zo?

De Zeelandsedijk is een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg in het buitengebied. Daar hoort een snelheid van 80 km/uur bij en dit is ook de geldende maximum snelheid op het grootste deel van de weg. Recent is echter het gedeelte Luttelweg – Oosterheidestraat – Rechtestraat – Rouwstraat tijdelijk naar 60 km/uur verlaagd. Dat heeft te maken met het voorheen ontbreken van fietspaden op dat gedeelte. Dit deel van de weg heeft nu aanliggende fietsstroken gekregen om het fietsnetwerk compleet te maken. Om deze stroken te kunnen maken is de snelheid teruggebracht naar 60 km/uur. Dat is een tijdelijke maatregel omdat uiteindelijk in een later stadium de weg wel voorzien gaat worden van vrij liggende fietspaden. De snelheid gaat dan weer terug naar 80 km/uur. Op dit moment is te weinig ruimte beschikbaar voor het aanleggen van vrij liggende fietspaden.

Een stuk verderop, ten noorden van de N264 op het wegvak bij de ingang van de vliegbasis, is ook een gedeelte met 60 km/uur. Hier is de reden voor de snelheidsverlaging anders. De bomen op dit deel van de weg staan net iets te dicht bij de kant van het asfalt en zouden eigenlijk moeten worden weggehaald. In plaats daarvan is de maximum snelheid verlaagd. Naar alle waarschijnlijkheid zal bij verdere ontwikkeling van het industrieterrein Hoogveld de Zeelandsedijk (tussen de Kromstraat / Erfstraat en de N264) voorzien gaan worden van gescheiden rijbanen per rijrichting. Een bomenrij komt dan in de middenberm te staan en een tweede rijbaan komt daar dan weer naast. Als dat is gerealiseerd kan ook dit wegvak terug worden gebracht naar 80 km/uur. De wegvakken die nu 60 km/uur zijn, zijn dus de uitzonderingen.

De Zeelandsedijk wordt gezien als een gevaarlijke weg, is dat ook zo?

Het komt maar weinig voor dat een weg gevaarlijk is, het zijn meestal de gebruikers van de weg die het gevaar veroorzaken. Als het goed is zorgt het wegbeeld er bij de gebruiker voor dat rijgedrag wordt aangepast aan de situatie. Het wegbeeld van een snelweg is wezenlijk anders dan het wegbeeld van een 30 km zone in een woonwijk. Desondanks zijn er weggebruikers die dat kennelijk niet opvalt, helaas. De dorpsraad (werkgroep verkeer) heeft de gemeente gevraagd om intensiteiten en snelheden te meten op de Zeelandsedijk (en de Brabantstraat).

De resultaten van deze tellingen en metingen geven aan dat het gros van het verkeer zich op de 80 en de 60 wegvakken redelijk goed aan de snelheid houdt. Ook snelheidscontroles van de politie wijzen dat uit. Net na realisatie van het zone 60 gebied was de snelheid nog iets te hoog. Het verkeer is nu aan de verandering gewend en heeft haar snelheid aangepast. Nu blijft alleen de zorg voor de overstekende fietsers over. Dat is vooral jeugd van en naar school en in de zomer van en naar Hemelrijk. Als fietsers in de zone 60 zorgvuldig uitkijken alvorens over te steken en automobilisten zich realiseren dat verkeer van rechts in een zone 60 voorrang heeft, dan was er geen probleem.

Helaas is de werkelijkheid anders. Om die reden heeft de gemeente, mede op verzoek van de dorpsraad (werkgroep verkeer), extra waarschuwingsborden geplaatst en aanvullende markering aangebracht. Hiermee hopen we voldoende aandacht van de weggebruikers te krijgen op de kruisingsvlakken.

Bij de kruising Heikantsepad / Heikantstraat is inmiddels ook het een en ander aangepast. Fietsers die uit Volkel over het Heikantsepad komen, kunnen niet meer schuin door het groenstrookje uitwaaieren over de Zeelandsedijk. De haakse oversteek naar het fietspad aan de overzijde is de enig juiste weg. Weggebruikers op de Zeelandsedijk worden gewaarschuwd met borden en markering. Ook hier geldt dat fietsers goed moeten uitkijken voordat ze oversteken.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit stuk of andere verkeerszaken kunt u terecht bij:

Dorpsraad Volkel (werkgroep verkeer): info@dorpsraad.nl

Gemeente Uden: verwijzing meldingen openbare ruimte: www.uden.nl

Dorpsraad Volkel maart 2014

Op dinsdag 25 februari 2014 hebben op uitnodiging van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken en “Udenaar de Toekomst” een avond bijgewoond in Markant Uden waar prof.dr.ir. Jan Rotmans ons een boeiend verhaal kwam vertellen. Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
Hij sprak voor een volle zaal over het kantelen van de samenleving.
Vanuit de dorpsraad zijn we ook gaan luisteren. Wat kunnen we nog leren van zijn verhaal? Waar kunnen we als dorpsraad aan werken om ook de samenleving te helpen kantelen?
Vragen die we mee nemen in onze vergaderingen en waar we zeker ons best voor blijven doen om hier aan te werken. Veranderen van de samenleving van onder af aan.

In grote lijnen zijn verhaal
Eens in de 150 tot 200 jaar ontstaat een radicaal andere samenleving. Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans weet dat we in zo’n tijdperk terecht zijn gekomen. Een belangrijk kenmerk van onze huidige tijd is dat de veranderingen van onder af komen en dat veel gevestigde instellingen, bedrijven en organisaties zich tegen deze veranderingen verzetten of moeite hebben zich aan te passen. (voor geïnteresseerden www.janrotmans.nl )

Wat is nu zo’n verandering waar we als dorpsraad onze aandacht op vestigen op dit moment?

Wellicht weet u nog dat we op onze jaarvergadering van 2013 Jan van de Akker als gastspreker hebben gehoord. Hij vertelde het verhaal van een digitaal dorpsplein. Een website bedoeld om mensen dichter bij elkaar te brengen en waarop lokale middenstand de mogelijkheid had zich te presenteren. We zouden erover nadenken en dat hebben we gedaan. Het idee leek goed maar niet geschikt voor Volkel. Enige tijd geleden zijn we in contact gekomen met “Udenaar de Toekomst” die met SamSam als digitale marktplaats een idee presenteerde waarmee een vorm van burenhulp opgezet kon worden. Dit past beter bij Volkel en we gaan hier graag mee van start en steunen dit idee van harte. U kunt hierover meer lezen in het artikel over SamSam.

Verder deze keer ook nog een artikel over de verkeerssituatie Zeelandsedijk. Een interview met de beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de gemeente Uden, Rob Brink.

Weet u dat we tegenwoordig ook op Facebook te vinden zijn? (https://www.facebook.com/dorpsraadvolkel ) Dit wil niet zeggen dat we daarom minder nieuws bekend willen maken in Volkel op de Mat. We beseffen goed dat niet iedereen op internet bezig is. We gebruiken het als verbreding in de mogelijkheid om nieuws kenbaar te maken. Hetzelfde doen we met Twitter want ook daar zijn we te volgen (https://twitter.com/VolkelDorpsraad )

Hebt u verder nog vragen? Stelt u deze dan bij het secretariaat:

Hennie Biemans, Heikantstraat 4a, 5408 PZ 0413-273063.

Het welbekende mailadres van de dorpsraad blijft ook nog actief info@dorpsraadvolkel.nl

Op 8 april 2014 staat de jaarvergadering voor de dorpsraad gepland. We hebben voor deze avond als gastspreker AREA uitgenodigd. We hebben gevraagd of zij uitleg willen geven over het woning-zoekende systeem (inschrijving en hoe kom je aan een woning, want dit is toch het begin van het traject) tot de wijkbeheerder (om bijv. in overleg met buurt en omwonenden in gesprek te gaan als het niet soepel verloopt). Kortom uitleg over hoe AREA werkt. Het lijkt ons een zeer verhelderende avond te worden.

Verder zijn we op zoek naar kandidaten voor het bestuur van de dorpsraad. Heeft u belangstelling hiervoor laat het dan even weten door ons te bellen. We willen u graag verder uitleggen wat we doen en hoe u uw tijd binnen het bestuur van de dorpsraad kunt invullen.

We zien u graag op 8 april om 20.00 uur in ontmoetingsplein “De Schakel” op de jaarvergadering van de Dorpsraad Volkel.

Rini Verwegen

Op 23 april ontvingen we het volgende bericht van de gemeente Uden;

Geachte dorpsraad,

Bij de afgelopen externe keuring zijn in het dorpspark aan de Heikantsepad 2 toestellen afgekeurd met het advies deze te verwijderen. Wij zullen dan ook op korte termijn deze toestellen verwijderen om ongelukken te voorkomen.

Zoals u weet heeft de gemeente “Speelstad Milaan” geschonken gekregen van de Amerikaanse school. Er is dan ook geen geld beschikbaar om dit speeltoestel te vervangen.

Nieuw toestel

De gemeente is wel voornemens om voor het andere toestel een nieuw toestel te plaatsen. Graag willen we uw mening horen over wat er teruggeplaatst zou kunnen worden. Wel is de gemeente gebonden aan de leeftijdsgroep, beschikbare ruimte en het beschikbare geld.

Het oude toestel is bedoeld voor kinderen van ca. 2 tot 8 jaar en het nieuwe toestel zal dan ook, naar de mening van de gemeente, geschikt moeten zijn voor deze leeftijdsgroep.

Uw mening over het nieuwe toestel

Graag willen wij u vragen om, binnen 2 weken na deze publicatie, uw mening door te geven via mail info@dorpsraadvolkel.nl
U kunt in uw mail aangeven of u een zelfde soort toestel terug wilt zien of dat u graag een heel ander toestel, bijvoorbeeld een losse glijbaan met draaitol, zou willen. Mogelijk is ook om via sponsoring een tweede speelstoestel er alsnog bij te plaatsen. Als u hiervoor belangstelling hebt komen we graag met u in contact.

Niets liever willen wij als Dorpsraad dan dat in het dorpspark er voor onze jeugd uitdagende en veilige speeltoestellen staan. Hebt u ideeën, laat het horen. Wilt u eventueel sponsoren, dan willen we dit zeker horen

DorpsraadVolkel januari 2014

Buitengewoon Opsporingsambtenaar Theo van der Wijst
In onze eerste vergadering van dit jaar hebben we kennis mogen maken met Theo van der Wijst. Hij heeft uitgelegd wat zijn werk is en dat we hem in Volkel wel vaker zullen zien.

In het onderstaand artikel stelt hij zich voor en legt uit wat zijn werkzaamheden zijn.

Beste bewoners,

Mijn naam is Theo van der Wijst en ben werkzaam als Toezichthouder Openbare Ruimte( THOR), onderdeel van de afdeling Openbare Werken als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

Gebiedsgericht werken
In 2013 zijn de THOR in de gemeente Uden gebiedsgericht gaan werken. Naast algemene taken heb ik als taakaccent de gebieden Volkel, Odiliapeel en Uden-Zuid. In dit gebied vervul ik de rol van gebieds-BOA. Dit in samenwerking met wijkagent Toon van Vught.

Taken en werkwijze van een gebieds-BOA
Als gebieds-BOA houd ik mij bezig met allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan leefbaarheid. Denk hierbij aan zaken op het gebied van (verkeers-)veiligheid, foutparkeren, illegaal storten van afval, uitlaten van honden, (hang-)jeugd, vuurwerkoverlast, evenementen, etc. Handhaving is een van de belangrijkste onderdelen van mijn taken. Een BOA is dan ook bevoegd om bij bepaalde overtredingen te verbaliseren. Ik doe echter het liefst een beroep op het gezond verstand van mensen en zal in de meeste gevallen eerst het gesprek aangaan met betrokkenen. Ik probeer ook altijd de samenwerking te zoeken met de bewoners, aangezien zij toch de oren en ogen van hun buurt c.q. dorp zijn. Zij kunnen vaak bruikbare informatie aanleveren, waarmee ik samen met de wijkagent van politie doelgerichter te werk kan gaan. Mijn werkgebied komt dan ook overeen met het gebied van wijkagent Toon van Vught. Gezien de gedeelde belangen en overlap qua taken werken wij intensief samen.

Bereikbaarheid
Wanneer u mij tegenkomt in wijk of dorp kunt u mij natuurlijk altijd aanspreken. Daarnaast ben ik te bereiken via: Mobiel: 06-13981292
E-mail: Theo.van.der.Wijst@uden.nl

Verder hebben we de beschikking over een eigen Twitter account: @THOR_GemUden.
Wijkagent Toon van Vught is te bereiken via: Mobiel: 06-20599379
E-mail: toon.van.vught@brabant-noord.politie.nl

Theo van der Wijst
Gebieds-BOA van Volkel, Odiliapeel en Uden-Zuid

Jaarvergadering dorpsraad

De jaarvergadering van de dorpsraad Volkel is op dinsdag 8 april in ontmoetingsplein de Schakel om 20 uur. De zaal is al open om 19.30. We hebben voor deze avond een gastspreker waarover later meer bekend gemaakt zal worden.

Noteer de datum alvast in uw agenda.

Er volgt in Volkel op de Mat in maart nogmaals een uitnodiging hiervoor.

Graag roepen we kandidaten op om lid te worden van het bestuur van de dorpsraad Volkel. Hebt u hiervoor belangstelling en draagt u Volkel een warm hart toe, neem dan contact met ons op via ons mailadres info@dorpsraadvolkel.nl of via het contactformulier op de website www.volkel.nl onder het item Dorpsraad of via tel. nr. 06-23 56 96 37.

Nadere informatie kunt u ook krijgen via het secretariaat, Hennie Biemans, Heikantstraat 4a, 5408 PZ, tel. 0413-273063.

Buurt Informatie Netwerk

Heeft u er aan gedacht dat u zich hiervoor nog kunt aanmelden?

Even ter herinnering: Wat is een Buurt Informatie Netwerk, kortweg BIN?

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen dorpsbewoners/dorpsraad, Politie, welzijnsorganisatie Vivaan en de gemeente Uden met als doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burger te verbeteren.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U gaat naar de website www.bin-uden.nl. U vult uw gegevens in en klikt het gebied aan waarvoor u zich wilt aanmelden als BIN-lid.

U ontvangt daarna een bevestiging per e-mail dat uw aanmelding een feit is. Dit mailbericht moet u vervolgens nog éénmaal aanklikken zodat uw aanmelding definitief is. Daarna kunt u meteen op de BIN website van Volkel terecht.

De dorpsraad is tegenwoordig ook op Facebook te vinden (https://www.facebook.com/dorpsraadvolkel ) Dit wil niet zeggen dat we minder nieuws bekend maken in Volkel op de Mat. We beseffen dat niet iedereen op internet bezig is. We zien het als verbreding van de mogelijkheden om iedereen te bereiken. Ook via Twitter kunt u ons volgen (https://twitter.com/VolkelDorpsraad ).

Rini Verwegen

Meer nieuws

Kermis 2021 – nieuws vanuit OVV

Van 10 tot en met 13 september 2021 staat de Volkelse kermis gepland. In hoeverre de kermis daadwerkelijk doorgang vindt, is momenteel nog niet geheel...

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Als je een website bezoekt, kan deze informatie opslaan of ontvangen van je webbrowser, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier je persoonlijke Cookie Instellingen.

Deze cookies zijn nodig voor functioneren van de website en kunnen niet worden uitgezet.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services