dinsdag, maart 9, 2021

Jubileum dorpsraad deel 1

Bron: archief dorpsblad

9 februari 2021 Dorpsraad bestaat 50 jaar

Jubileum dorpsraad deel 1

jaargang 1970

In het dorpsblad van januari 1970 vinden we het verslag van de eerste algemene vergadering op 16 december 1969. Hierin wordt besproken of een dorpsraad in Volkel wenselijk en zinvol is. Na een welkomstwoord door de toenmalige kapelaan Liborius en een korte inleiding door de Sociaal Cultureel Werker van de gemeente, werd in drie groepen gediscussieerd over de op te richten dorpsraad.

Groep een pleit voor een adviesfunctie en het doorgeven van zaken die spelen in het dorp aan de bevoegde instanties.

Groep twee stelt als voorwaarde dat de instemming van alle verenigingen vereist is en dat ze nooit tegen het belang van verenigingen in zal gaan of taken van verenigingen overneemt.

Groep drie pleit er voor om door overleg de contacten tussen de verenigingen te bevorderen, eventueel bemiddelen in geschillen en contact met de instanties te onderhouden. Samen met groep een onderkennen ze het probleem om de dorpsraad te bemannen(vrouwen) met capabele mensen.

Vanwege de vrij geringe opkomst wordt besloten op 16 februari een volgende bijeenkomst te organiseren om 20.00 uur in “de Schakel”.                                             De meerderheid van de aanwezigen neemt op zich om twee tot drie mensen te bezoeken en die over te halen op de volgende bijeenkomst aanwezig te zijn .   Op dinsdag 24 maart zal de werkgroep om 8 uur haar verslag uitbrengen inzake de oprichting van een dorpsraad. Er wordt al een lijst met 11 namen van kandidaten gepubliceerd. Er worden nog kandidaten gezocht, met name uit de buurtschappen die nog niet vertegenwoordigd zijn. De kandidaten kunnen zich opgeven bij de pastorie.

Officieuze oprichting dorpsraad dinsdag 24 maart 1970. De sociaal cultureel werker van de gemeente, de heer Gerrits, doet verslag  van de op 16 februari gevormde discussiegroepen, die op 2 maart gezamenlijk hun wensen hadden geformuleerd.

1. een bestuur van ca 20 personen en een Dagelijks Bestuur van 7 of 8 personen

 2. De wijze van verkiezing, te beginnen met degenen die zich tot dan hadden aangemeld, aangevuld met degenen die zich op de vergadering nog aan zouden melden. 

3. Het doel is de behartiging van het algemeen belang van de inwoners van Volkel. 

Leden van de dorpsraad:

Voorzitter dhr Vlasman. Vice voorzitter dhr Pleysier, secr dhr van Kessel, mej. Vonk, dhr van Heertum, dhr Martens, dhr Nooijen, mej. Straatman, mevr. Verkampen-Arts, mevr. De Wit-v.Duinhoven, dhr Arts,dhr vd Boogaard, dhr vd Bosch, dhr Derks, dhr Verstraten. De eerste 8 zijn lid van het DB.

Kapelaan Liborius sprak uit verheugd te zijn met de oprichting van de dorpsraad en memoreerde dat de parochie zich niet zou mengen in de gang van zaken.                                                                                                                                   De dorpsraad nodigt de verenigingen uit om op 17 september in “de Schakel” te komen praten over hun plannen en moeilijkheden.                                                Tevens maakt de dorpsraad bekend dat ze op 22 september het college van      B en W heeft uitgenodigd en het doel is om in een openbare hearing de Volkelse inwoners de kans te geven het college vragen te stellen over zaken die hen bezig houden. Het college zal vooraf een uiteenzetting geven over de plannen die de gemeente met Volkel heeft. Vervolgens zet de dorpsraad een enquête uit met vragen over de kwaliteit van de verzorging en eventuele ideeën t.a.v. de St Nicolaas intocht.

Op 9 februari 1971wordt bij notaris van den Berg te Uden de stichting Dorpsraad Volkel officieel ingeschreven.  pastedGraphic.png

In het toenmalige parochieblad verschijnt een oproep tot verkiezing van de leden van de Dorpsraad op 18 mei. Van elk gezin wordt een lid verwacht. De agenda bestaat uit 6 punten.

In het verslag van 18 mei lezen we de tot dan toe door de dorpsraad verrichte activiteiten, twee keer beleggen van een hearing, inventariseren verenigingen, organiseren sinterklaasoptocht, notarieel verlijden oprichtingsakte, contact met gemeentebestuur en overige instanties. Tot voorzitter werd de heer M van Kessel gekozen, secr Th vd Walle en penningmeester mevr van Dorst-Jansen. Uit de vergadering kwam de wens naar voren om te komen tot “aankleding” van het dorpsplein.

In het voorjaar van 1972 hebben enige gesprekken met een gemeente-ambtenaar plaatsgevonden m.b.t. de aanleg van een dierenpark, trapveldjes, aankleding Schakelplein, enz. B en W hebben onlangs besloten het dierenparkje met een volière aan te leggen op de hoek van de Forelstraat en de Kloosterstraat. Voor wat betreft het Dorpsplein (Schakelplein) is besloten om daar bomen te planten, bloembakken en banken te plaatsen. Ook het voormalige processiepark op Oosterens zal door de gemeente worden bijgehouden en er zullen een aantal trapveldjes worden aangelegd. Op 24 oktober houdt de dorpsraad haar jaarvergadering met bestuursverkiezing. Men moet door minstens 10 inwoners van Volkel worden voorgedragen om als kandidaat in aanmerking te komen.

Op zaterdag 27 oktober 1973 om 14.00 uur vind de opening van het dierenparkje plaats. De samenstelling van de dieren en de aanvoer van voer houd de gemeente in eigen hand. De verzorging wordt aan Volkel overgelaten. De dorpsraad hoopt in de toekomst meer zeggenschap te krijgen. Op woensdag 31 oktober vind de jaarvergadering plaats.

In het parochieblad wordt verslag gedaan van een moeilijke tijd na de jaarvergadering op 14 november 1973. Er is intens vergaderd. Op een vergadering van 30 dec 1973 heeft het overkoepelend orgaan besloten om eventueel tot de dorpsraad toe te treden. 10 leden zijn toegetreden als lid van de dorpsraad. De overkoepeling blijft bestaan en zal haar

 stands organisatorisch werk blijven vervullen. Vermeld wordt verder dat sommigen al hun licht hadden opgestoken bij de Dela over de begrafenis van de dorpsraad. Bestuur: M van Kessel voorzitter, secretaris C. v.d. Wijngaard en penningmeester mevr. Van Dorst-Jansen.

Het OOGV=overkoepelend orgaan georganiseerde Volkelse verenigingen is op 19 november 1974 opgericht. Doel is de samenvoeging van alle Volkelse verenigingen m.u.v. de standsorganisaties om gezamenlijk hun kassen te vullen d.m.v kienen. Er zijn reeds 12 verenigingen bij aangesloten. In de jaren 1975 tot 1980 zijn er geen verslagen te vinden in het parochieblad behoudens een  uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 20 januari 1977.

 Uitnodiging voor de jaarvergadering op 15 april 1980 met o.a. op de agenda als mededeling: wijziging der statuten en erkenning van de “Stichting Dorpsraad Volkel” door het gemeentebestuur van Uden. Ook staat er een  bestuursverkiezing op de agenda.

Er is een jaarverslag uitgebracht en de nieuwe statuten zijn door de gemeenschap goedgekeurd en het gemeentebestuur van Uden heeft de dorpsraad nu officieel erkend. Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden en het bestuur is uitgebreid met een lid tot 16 leden waaronder pastoor A. Damen. Elke eerste woensdag van de maand zal het bestuur vergaderen in de Schakel. Afgesproken wordt dat de dorpsraad via het parochieblaadje de inwoners van Volkel op de hoogte houdt van de activiteiten.

pastedGraphic_1.png

Onder de kop “Volkel wordt wakker, er is werk aan de winkel” nodigt de dorpsraad  alle inwoners uit om op woensdag 7 januari 1981 een algemene informatieavond bij te wonen waar een uiteenzetting wordt gegeven over hoe de dorpsraad in eigen beheer de leefbaarheid van Volkel wil onderzoeken. De resultaten worden samengevat in een eindverslag dat zal worden doorgegeven aan de gemeente Uden om ze op te nemen in het dorpenplan voor Volkel. Aanleiding voor dit onderzoek is het overheidsbeleid dat zorgt voor een bevolkingsconcentratie in de grotere plaatsen, waardoor de kleinere dorpen in de problemen komen. Dit kan zich uiten in minder voorzieningen, slechtere bereikbaarheid, woningbouw.

 In opdracht van de provincie moeten alle gemeenten hiervoor een dorpenplan aanleveren. De dorpsraad vind dat niemand minder dan de bevolking zelf zich hierover kan uitspreken. Daarom is aan de gemeente Uden aangeboden om zelf de leefbaarheid van Volkel te onderzoeken. Voordelen zijn dat er een stuk komt dat in begrijpelijke (niet ambtelijke ) taal wordt opgeschreven en niet door de politiek wordt gekleurd. 

Op 18 februari 1981 wordt het tussentijds verslag van het leefbaarheidsonderzoek aangeboden. Hierbij waren 60 Volkelnaren aanwezig. Op die avond werd ook besloten een handtekeningenactie te organiseren tegen de bouwstop. De 1518 handtekeningen zijn inmiddels vergezeld van een manifest aangeboden aan de delegaties van CDA en VVD die een werkbezoek aan Uden brachten. Naar aanleiding van dit werkbezoek zijn er indertijd Kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Ook wordt in het parochieblad vermeld dat de heer M.Stevens, toenmalig voorzitter van de dorpsraad, een rapport aanbiedt aan drs. Ruud Lubbers van het CDA.                                                                                                                           De tweede gespreksronde van het leefbaarheidsonderzoek is afgesloten en het eindverslag hiervan zal volgens afspraak op 29 april worden aangeboden in “De Schakel”. Op 3 april is het manifest ook aangeboden aan een delegatie met daarbij de heer Stemerdink van het PvdA.                                                                                Op donderdag 7 mei 1981 heeft de aanbieding plaatsgevonden van het eindrapport over de leefbaarheid van Volkel.                                                            Verder wordt vermeld dat een commissie van voorbereiding bezig is een plan uit te werken om samen met de Volkelnaren te komen tot de verwezenlijking van een aantal idealen die uit het leefbaarheidsonderzoek naar voren zijn gekomen.                                                                                                                                    Voor een goede uitvoering laat de dorpsraad via de commissie van voorbereiding weten een aantal werkgroepen van ca 8 tot 10 personen op te willen richten om zich met 1. Woningbouw 2. Wonen 3.verkeer 4.ruimtelijke ordening 5.voorzieningen 6.sport,recreatie en vrije tijd 7.informatie en activiteiten bezig te gaan houden.                                                                               Op donderdag 21 januari 1982 is er een voortzetting van het leefbaarheidsonderzoek. Een tegenvallende opkomst van zo’n 30 personen. Omdat de op te richten werkgroepen te bemensen wordt het aantal teruggebracht tot 4., te weten 1 woningbouw en wonen 2 verkeer, ruimtelijke ordening en voorzieningen 3 sport, recreatie en vrije tijd 4 informatie en activiteiten.

We vinden in het parochieblad een oproep om te komen tot de oprichting van “hobbyclubs”.

 In een gesprek met de wethouder wordt voorgesteld om de vrijkomende locatie van schoolgebouw “de Dartelhoek” te benutten voor de bouw van woningen of aanleunwoningen. Dit voorstel wordt door de wethouder weggewimpeld. Uit het gesprek komt ook naar voren dat de wet geluidshinder nog wel niet 100 % van kracht is, maar dat al wel is vastgesteld dat er in Volkel niet meer gebouwd mag worden. Alleen op Niemeskant mogen nog ongeveer 130 woningen worden gebouwd.Dat is echter veel te weinig om de natuurlijke groei op te vangen, dan moet er namelijk 3 x zoveel gebouwd worden om voor de komende tien jaar te voldoen aan de vraag. Er komt een onderzoek naar de wenselijkheid van tunnels. Een onderzoek van de werkgroep Woningbouw en wonen leert ons dat de bejaarden over het algemeen erg tevreden zijn over hun bejaardenwoning.  Ook vinden we in het parochieblad een kennisgeving van een door de werkgroep Informatie en Activiteiten georganiseerd politiek forum in “de Sprong” waarvoor alle Udense politieke partijen worden uitgenodigd. Dit ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 2 juni. Ook wordt er melding gemaakt van het initiatief van een werkgroep Leefbaarheid van de dorpsraad om te komen tot een ontmoetingsruimte voor de Volkelaren die zonder werk zijn of arbeidsongeschikt. De ruimte is gevonden in het voormalige slachthuis aan de Brabantstraat. Dit initiatief zal resulteren in de oprichting van ontmoetings- en activiteitenruimte “de Startbaan”.

De dorpsraad maakt melding van de aanschaf van een complete Sinterklaasuitrusting en 15 Pietenpakken die door een huis-aan-huis collecte, inclusief een bijdrage van huize St Antonius, een gift van de Rabobank en de dorpsraad zelf is bekostigd. De jaarvergadering van de dorpsraad vind plaats op 30 mei 1983. De oprichting van “de Startbaan” wordt steeds concreter. In de jaarvergadering wordt vastgesteld dat er een zekere “vergadermoeheid” is bij de diverse werkgroepen. Ook van de kant van de gemeente is nauwelijks gewerkt aan oplossingen van gesignaleerde problemen.                                        In het parochieblad staat een uitnodiging voor een hoorzitting over de verkeersproblematiek. Doel is te komen tot oprichting van een werkgroep “verkeer”. Men hoopt hiermee in plaats van afzonderlijke initiatieven te komen tot een meer structureel overleg en aanpak van de problemen.