Home Blog

Jan en Maria van Sleeuwen nieuw Boerenbruidspaar van Volkel

0

Jan en Maria van Sleeuwen zijn het nieuwe Boerenbruidspaar van Pieperland. Dit werd afgelopen zaterdag in de Pieperploats in Volkel bekendgemaakt.

Jan en Maria van Sleeuwen wonen op ‘t Schadron. Ze stellen zichzelf voor.

“Op de dag dat ons 4e kleinkind werd geboren zaten we s ‘avonds nog efkes lekker buiten toen Jan een raar geheimzinnig telefoontje kreeg! Of wij boerenbruidspaar wilde worre. Nou dan witte zo gauw nie wa ge er mi an moet. Maar nadat we het er een week over hebben gehad vinden we het toch wel een hele eer om hier voor uitgekozen te worden en hebben dus ja gezegd. Jan is geboren op den achterste Hoenderbosch en is une zoon van Helm en Martina van Sleeuwen de Groot, den derde uit een gezin van 9 waarvan 6 broers en 2 zussen. In het dagelijks leven werk ik als metselaar en meestal heb ik werk in en rondom Volkel. bMaria is geboren en getogen op ‘t  Schadron in het hoog huis zo as ze da vroeger noemde! Ben een dochter van Frans en Anna Verwegen van de Wetering en de 8e ook uit een gezin van 9, waarvan 7 broers en 1 zus. Ik werk bij Timmers in Uden en doe ook nog wa naaiwerk voor une winkel hier in Volkel. Jan is hier 34 jaar geleden komen wonen en samen hebben wij 4 keinder, Willem, Anne, Niek en Loes. Willem woont in Volkel en is getrouwd met Mandy en samen hebben ze een dochter Bo. bAnne woont samen met Harm in Boekel en hebben 3 kiendjes, Suus, Loek en Mees.b Niek heeft verkering met Eleona en Loes met Maarten en die wonen ook nog allebei thuis. bSamen genieten we volop van onze kleinkinderen. Jan zijn grote hobby is toch wel het volleyballen en dan op donderdag avond in Volkel,  en dan vooral daarna nog efkes een bierke drinken met zijn maatjes. Maria gaat met regelmaat in Zeeland naar de sportschool, en een flinke wandeling maken samen met mijn wandelmaatje Erna. bWe kennen elkaar nou al bekant 38 jaar dus wordt het toch eens tijd om een keer te goan trouwen! Samen met onze familie, de buurt, vrienden en iedereen die van feesten houdt willen wij er een gruwelijke skon bruiloft van maken, en dat we er met zijn allen enen goeie borrel op kunnen vatte! bWij hebben er in ieder geval heel veul zin in!”

Boerenbruiloft
Op maandag 24 februari vindt te trouwerij plaats. Voor de koffietafel zijn een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar bij T & W bouw, aan de Nieuwe Udenseweg 6. Bestellen kan via 0413 27 21 49 of Sander Dortmans via 06 22 80 38 98. Volwassenen betalen 8 euro, kaartjes voor kinderen kosten 2,50 euro. Voor de huwelijksvoltrekking die rond 13.30 uur start zijn geen kaarten nodig. Heel Volkel is uitgenodigd om hier getuige van te zijn.  Dan volgt de grote receptie, waarbij iedereen uitgenodigd is. Na afloop van de receptie volgt de feestavond

Boerenzeskamp
Naast de onthulling van het Boerenbruidspaar werd er afgelopen zaterdag ook een boerenzeskamp georganiseerd, waar 21 teams streden om de felbegeerde wisseltrofee en de bijbehorende prijzen, waaronder vaten bier en fris. De eerste 3 prijs winnaars zijn:
1            Ut gefrot
2            De hedde wellus
3            ‘t Gepof

Kermis 2021 – nieuws vanuit OVV

Van 10 tot en met 13 september 2021 staat de Volkelse kermis gepland. In hoeverre de kermis daadwerkelijk doorgang vindt, is momenteel nog niet geheel duidelijk. We hopen allen natuurlijk dat dit het geval zal zijn voor Volkel, maar veranderingen in de corona richtlijnen zijn hierin bepalend. Gemeente Uden heeft aangegeven, dat er bij doorgang van de kermis wederom sprake zal zijn van een kermis in aangepaste vorm.

Al jaren organiseert de OVV gezamenlijk met de gemeente en de kermisexploitanten de Volkelse kermis. In 2020 is dit vanwege corona niet het geval geweest, maar heeft de gemeente zelf een aangepaste kermis georganiseerd. De OVV heeft wel eenmalig gratis muntjes verstrekt aan de Volkelse jeugd tot 16 jaar, die op de kermis ingeleverd konden worden bij de verschillende attracties. Gezien de onzekerheid over de komende kermis zal de OVV ook in 2021 geen actieve rol vervullen in het kermisprogramma.

Op dit moment maken we verder de afweging welke rol we als ondernemersvereniging nog willen hebben in het organiseren van de Volkelse kermis in de toekomst. Wij zijn in eerste instantie natuurlijk een vereniging die opkomt voor het belang van haar leden en in die hoedanigheid ook activiteiten wil organiseren voor Volkelse ondernemers. Wel willen we daarbij zeker ook een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp met haar vele doelgroepen en verenigingen. Dit kan echter ons inzien op verschillende manieren en hoeft niet per definitie rondom de kermis plaats te vinden. Nu de gemeente zich de laatste jaren steeds vaker terugtrekt qua organisatie van activiteiten rondom de kermis en de financiële ondersteuning ervan, hebben wij het idee dat dit meer en meer op het bordje komt te liggen van onze ondernemersvereniging. Dat vinden wij nogmaals niet onze hoofdtaak en dat hebben we ook bij de gemeente aangegeven. Mogelijk gaan zij in de toekomst zelf weer activiteiten organiseren rondom de kermis.

Nogmaals vergeten we de Volkelse gemeenschap niet en zullen we als ondernemersvereniging ondersteuning blijven geven aan initiatieven vanuit de Volkelse jeugd, onze ouderen en andere Volkelse activiteiten.

Bestuur OVV

Omgevingsstudie N605 Volkel: Route parallel aan Zeelandsedijk beste optie

0

Uit de omgevingsstudie N605 Volkel blijkt dat de provinciale weg het beste kan worden verlegd naar een route iets ten noordwesten van de Zeelandsedijk, de zogenaamde variant C. De volgende stap van provincie en gemeente is nu om dit resultaat te delen met de omgeving en alle betrokkenen. Het advies om voor deze variant te kiezen en de reacties uit de omgeving worden daarna achtereenvolgens voorgelegd aan het college van B&W, de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten. Het streven is om het besluitvormingsproces N605 Volkel dit jaar af te ronden.

Wethouder Franko van Lankvelt is verheugd, maar ook nog voorzichtig: “We moeten nog even geduldhebben. Ik ben uiteraard positief over het feit dát er nu een voorkeur wordt voorgelegd, maar die keuze is pas definitief als de besturen van zowel de gemeente als de provincie deze conclusie van de studie straks ook onderschrijven. Dat neemt niet weg dat dit een belangrijke stap is op weg naar meer duidelijkheid. Als eerste natuurlijk voor de aanwonenden van alle onderzochte varianten. We krijgen steeds beter zicht op een duurzame oplossing die het beste is voor de toekomst van Volkel.”

Besluitvorming hopelijk nog dit jaar

Van Lankvelt legt uit dat de resultaten van de studie nu eerst worden gepresenteerd aan alle betrokkenen en geïnteresseerden. Daarna wordt de conclusie, inclusief de feedback van de betrokkenen, in de vorm van een advies voorgelegd aan (achtereenvolgens) het College van B&W vangemeente Uden, de gemeenteraad van gemeente Uden en Gedeputeerde Staten van de provincie. “Dit besluitvormingsproces kost tijd”, aldus Van Lankvelt. “We streven ernaar om dit proces nog dit jaar afte ronden.” Ook de klankbordgroep die heeft meegedacht in de studie, onderschrijft de conclusie vande studie. Deze groep belangenbehartigers stelt nu zelf een onafhankelijk advies op, dat zal worden toegevoegd aan het advies van de projectgroep.

Beste optie voor duurzame structuur

Variant C loopt grofweg parallel aan de Zeelandsedijk (ten zuidwesten). Bij deze route blijft de Zeelandsedijk intact, als ventweg. Dit alternatief geeft volgens de projectgroep het beste invulling aan de opdracht om te komen tot een duurzame ruimtelijke structuur voor Volkel. “Daarbij hebben wegezocht naar een verkeersstructuur die de leefbaarheid verbetert, ruimte biedt voor woningbouw aan de westzijde van het dorp en die goed inpasbaar is in de omgeving, zonder concessies aan de verkeersveiligheid. Een structuur bovendien die kan rekenen op draagvlak en die zorgt voor een goede verkeersafwikkeling, waar Volkel de komende decennia mee vooruit kan.” (voor een uitgebreidere vergelijking tussen variant C en D, zie www.n605volkel.nl )

Omgeving aan zet

De gemeente start nu de informatie- en consultatieronde. Zo wordt dinsdagavond 29 juni een online informatiebijeenkomst (webinar) georganiseerd over de conclusie van de omgevingsstudie. Geïnteresseerden kunnen deelnemen via www.maashorstaanhetwoord.nl, het participatieplatform van de gemeente (op het platform staat uitleg over de wijze van deelnemen). Op ditzelfde platform kan iedereen de aandachtspunten bekijken die zijn ingebracht door de klankbordgroep en belanghebbenden, aan de hand van schetsen van de beide oostelijke varianten die zijn vergeleken. Na afloop van het webinar op 29 juni kunnen mensen op dit platform ook een toelichting raadplegen op de conclusies van de omgevingsstudie en hebben zij de mogelijkheid om te reageren op het voorgestelde voorkeursalternatief (= consultatie).

Ontwerp

Hoewel variant C als beste uit de studie naar voren komt, is het ontwerp van de route nog niet definitief. Er zijn nog wel wat punten die nader moeten worden onderzocht en uitgewerkt, laat de projectgroep weten. In het ontwerp is uiteraard geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met alle aandachtspunten, zowel van de aanwonenden als van de vakdeskundigen. Op een paar plekken liggen nog enkele vraagstukken waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Ook moet de projectgroep het ontwerp nog verder uitwerken op het gebied van landschappelijke inpassing en geluidswerende maatregelen.

GEANNULEERD: Zaterdag 17 juli JOSavond in Jeugdhuis De Sprong

*Update 12/7*
Door de Corona verscherpte maatregels kan de JOS avond a.s zaterdag helaas niet doorgaan.

Door de coronaversoepelingen gaat de JOScrew op zaterdag 17 juli weer een JOSavond organiseren in Jeugdhuis De Sprong in Volkel. Thema van deze JOSavond wordt ‘JOS Festival’. Dit wordt dat tevens de afsluitende JOSavond van dit schooljaar, en we hopen dat we volgend schooljaar weer op een normale manier de maandelijkse JOSavonden kunnen organiseren.

Eens in de maand is er op zaterdag een gezellige avond uit, georganiseerd voor de jeugd van 10 tot 16 jaar of vanaf groep 7. Deze avonden beginnen om 19.00u en zijn om 22.00u weer afgelopen. Tijdens de avond wordt er geen alcohol geschonken en blijven de deuren gesloten. De entree is €1,-. Ook kun je lid worden van de JOSclub, het kost niks en je hebt er vele voordelen mee! Wil je ook lid worden schrijf je dan in tijdens één van deze geweldige avonden. Vergeet niet een pasfoto mee te nemen.

0

De organisaties die in Uden, Volkel en Odiliapeel de lokale collectes voor landelijke goede doelen verzorgen, slaan de handen ineen. Te beginnen met één GoedeDoelenWeek van 20 tot en met 25 september als in alle kernen de collectes tegelijkertijd worden gehouden.

Ook gaan ze meer samenwerken. Uden heeft pas sinds kort een GoedeDoelenWeek waarbij in een keer voor een groot aantal organisaties geld wordt ingezameld. Odiliapeel en Volkel doen dat al langer. In Volkel is er sinds 2015  één centrale collecte. ,,Het werkt erg efficiënt”, zegt Mieke Hommeles. ,, Bij ons doen er 14 landelijke fondsen mee en we hebben zo’n 250 vrijwilligers.”

Ook Tonita van Vonderen (Collectieve Collecte Odiliapeel, met 13 landelijke fondsen) staat achter de opzet. ,,Odiliapeel was een sterk vergrijzend dorp. Het kan uitdagend zijn om mensen te mobiliseren voor de collecteweek, maar we mogen een beroep doen op 120 vrijwilligers.”

Jan van den Boom, voorzitter van Stichting GoedeDoelenWeek Uden: ,,Wij zijn behoorlijk nieuw in de organisatie van de GoedeDoelenWeek en leren nog elke dag. Met ongeveer 17.000 collecte-adressen is de kern Uden relatief groot, de bijhorende planningen dus ook. We kunnen veel leren van de ervaren organisatoren uit Volkel en Odiliapeel. Om er voor de 17 aangesloten fondsen ook dit jaar weer een succes van te maken, zijn ruim 600 vrijwilligers actief voor de stichting.”

En er zijn meer voordelen. Zo kunnen de Udenaren al online doneren, iets waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. In Volkel en Odiliapeel zijn ze nog niet zover, maar er is wel interesse.

Volkel sluit Week van de Luchtmacht af

0

Vliegbasis Volkel vormt op 11 juni het decor voor de “Week van de luchtmacht”. Dit live-event is een online alternatief voor de Luchtmachtdagen die dit jaar niet doorgaan.

Deze hele week vonden verschillende livestreams plaats vanaf diverse vliegbases. Op 11 juni is de beurt aan vliegbasis Volkel. Van 13:30 tot 14:30 uur neemt recruiter Ilse de kijkers mee op de vliegbasis en bezoekt medewerkers van de Gronduitrusting, Brandweer en Bewaking. Zij laten zien waar hun werkzaamheden uit bestaan en beantwoorden vragen van kijkers.

Via het Instagram kanaal van de Koninklijke Luchtmacht krijgen jongeren de kans om vragen te stellen aan personeel van de Koninklijke Luchtmacht. Verschillende beroepen en disciplines passeren hierbij de revue. Op deze manier maken geïnteresseerden kennis met de verschillende taken die deluchtmacht uitvoert en krijgen kijkers tegelijkertijd een ‘kijkje achter de schermen’. Dit alles met het doel om ze enthousiast te maken voor een stage of baan bij de Koninklijke Luchtmacht.

De week aanraden of volgen

De ‘Week van de Luchtmacht’ is te volgen via de Instagram pagina van de Koninklijke Luchtmacht:https://www.instagram.com/koninklijkeluchtmacht/?hl=nl via de ‘stories’functie worden de livestreams verzorgd.

Eerste Volkelse brandweervrouw bij korps Uden

De brandweer kazerne in Uden gaat verhuizen naar de Udenseweg. Dit betekent dat Volkel binnen de uitruk tijd gaat vallen en dat de eerste brandweervrouw uit volkel zich bij het korps in uden heeft aangesloten.

Ik stapte een nieuwe wereld in!
In juni 2020 viel de nieuwe ‘Volkel op de mat’ op de mat en las ik de wervingsadvertentie van de Brandweer in Uden. Ik dacht direct: dit is mijn kans, dus ik solliciteerde! Begin september werd ik samen met mijn partner uitgenodigd voor een informatieavond. Eenmaal weer thuis kreeg ik mijn glimlach niet meer van mijn gezicht.
Op 17 september mocht ik terugkomen voor ‘’de test’’. Tijdens de test wordt er gekeken of het vak je ligt, je bij het korps past en word je op verschillende vaardigheden zoals conditie, inzicht en doorzettingsvermogen getest. We wisten dat er maar 3 personen van de 7 aangenomen zouden worden. Je kan dus wel raden dat het een spannende week was.
Een week later mocht ik op gesprek komen. Ik ging met knikkende knieën naar de kazerne toe, want ik moest het wel tegen 6 mannen opnemen. Maar het was gelukt, ik was geselecteerd!
Geselecteerd en hoe dan verder…
Je wordt aangemeld bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Je wordt ingepland voor een aanstellingskeuring waarbij je lichamelijk en geestelijk wordt getest. Als je de keuring hebt gehaald mag je starten aan de opleiding. Gelukkig haalde ik alles. Ik mocht starten met de opleiding en kwam per 1 februari 2021 in dienst bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Door het Coronavirus ging het allemaal net wat anders dan normaal. Ik leerde mijn klasgenoten digitaal kennen en deed mijn ambtseed digitaal. Maar dit was zeker niet minder leuk, ook digitaal is er veel mogelijk.
Opleiding
Ik ben op 13 april 2021 gestart met de dagopleiding voor Manschap A. Tijdens deze opleiding word ik klaargestoomd voor het echte werk! Ik ga iedere dinsdag naar school en hoop in 1 jaar tijd de opleiding af te ronden. Daarnaast neem ik elke week deel aan de oefenavond bij mijn post. Zo krijg je meteen een goed beeld van wat je in de opleiding aan het leren bent en je leert je collega’s kennen. Ook erg belangrijk natuurlijk! ‘’Je staat er nooit alleen voor!’’

Ben jij er klaar voor? De stap om brandweervrijwilliger te worden en een superinteressante opleiding te volgen? Ik vertel je graag meer!
Elke Schuurmans
Aspirant manschap A

In memoriam Gerrit Coppens

Op zondag 30 mei jl. is Gerrit Coppens, geboren en getogen in Volkel, na een kort ziekbed op 85 jarige leeftijd overleden. Hij was geen onbekende voor de Volkelse en Udense gemeenschap. Jarenlang zette hij zich in voor de gemeenschap o.a. als gemeenteraadslid voor het CDA.

Gerrit Coppens, geboren op 7 april 1936 in Volkel, groeide op in een gezin van 9 kinderen. Na de tweede wereldoorlog, welke voor hem veel herinneringen gaf, ging hij in 1950 naar de ambachtsschool in Veghel. Afronden lukte helaas niet, als oudste zoon van het gezin werd er werk voor hem geregeld, want met een gezin van 11 personen moest er brood op de plank komen.

Vliegbasis Volkel
Door de bezetting van de Duitsers had Gerrit een sterke interesse in vliegtuigen gekregen, het ouderlijk huis grensde bijna bij de startbaan van vliegbasis Volkel die de Duiste Luftwaffe hadden aangelegd. Zijn interesse werd op 17-jarige leeftijd gewekt door een advertentie van de Vliegbasis, waarin ze vroegen om personeel. Op bijna 18 jarige leeftijd melde hij zich bij de hoofdingang van de vliegbasis en werd aangenomen als soldaat. Gerrit startte dan wel onderaan de ladder, maar wist zich snel op te werken en werd in 1983 bevorderd tot eerste luitenant. Gerrit Coppens was het die een sneeuwschuiver ontwikkelde van oude straalmotoren om de vliegbaan sneeuwvrij te houden. Deze door Gerrit Coppens en zijn team ontwikkelde sneeuwschuiver staat tot de dag van vandaag opgesteld in het luchtmacht museum in Soesterberg.

Opendagen van de Koninklijke luchtmacht:
Vanuit Den Haag kwam in de jaren 70 het idee om meer maatschappelijke betrokkenheid te creëren. Dat resulteerde in het idee om open dagen te gaan organiseren. Voor de eerste editie in 1989 op de vliegbasis Volkel ging men op zoek naar een geschikte militair om dit te gaan organiseren. Ze kwamen uit bij Gerrit en hij werd vrijgesteld van alle werkzaamheden om de eerste open dagen op Volkel te gaan organiseren.

Nooit vertoont op een vliegbasis in Nederland: 40 F16’s op de startbaan:
Gerrit wilde een unieke persfoto maken om veel publiciteit te gaan creëren. Hij bedacht een unieke actie om alle beschikbare F16’s met piloten op te stellen op de start- en landingsbaan voor een unieke foto.
Aldus geschiede, hij gaf opdracht om alle beschikbare F16’s op te stellen, de foto kwam er, ook bij de luchtmacht in Den Haag kwam de foto natuurlijk op het bureau terecht. Daar waren ze niet echt blij mee. Kapitein Gerrit Coppens mocht zich gaan melden in Den Haag om verantwoording af te gaan leggen. De foto zelf werd geplaatst in alle regionale en landelijke kranten, dat legde de open dag op de vliegbasis geen windeieren, honderd duizenden bezoekers waren er in 1989 bij.

Koninklijke onderscheiding:
In 1991 ontving Gerrit een Koninklijke onderscheiding, Ridder van Oranje-Nassau met 2 zwaarden, voor zijn inzet en werkzaamheden op de vliegbasis Volkel. Uniek, want niet allen Gerrit is geëerd, maar ook zijn beide broers Jan en Anton Coppens viel deze eer ten deel voor hun maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschap van Volkel.

Stichting jeugdbelangen, Raadslid en Voorzitter KBO Volkel:
Gerrit was zeer maatschappelijk betrokken. Wat te denken van 10 jaar voorzitter van Stichting Jeugdbelangen. Ook Was Gerrit Coppens maar liefst 5 raadsperiodes raadslid voor het CDA. Op latere leeftijd vervulde hij met verve het voorzitterschap van de KBO Volkel.

Velen kennen Gerrit ook van zijn garagebedrijf welke hij samen 38 jaar met zijn broer Ben Coppens runde. Ook het voormalig pompstadion, bijna recht tegenover de hoofdingang van de vliegbasis was in beheer van Gerrit en Ben.

De afscheidsdienst voor Gerrit wordt gehouden in besloten kring. Voor belangstellenden die graag een laatste eerbetoon willen geven kunt u zich aansluiten voor een erehaag, vanaf 17.00 uur beginnend aan de Rudigerstraat te Volkel.

Volkel verliest een man met een ongekende betrokkenheid. De laatste jaren genoot hij, wonende te Uden, van zijn gezin en familie.

Tekst Rogier Schol

NIEUW: Informatiepunt Bibliotheek Volkel

Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de computer via internet. Bijvoorbeeld zorgtoeslag aanvragen. Werk zoeken. Een woning zoeken. Een rijbewijs verlengen. Of een afspraak maken bij de gemeente.
Daarvoor moet u wel kunnen omgaan met een computer. En een DigiD kunnen aanvragen. Heeft u bij dit soort vragen hulp nodig?
Kom dan langs bij het Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek Uden.
Het Informatiepunt in Bibliotheek Volkel opent vrijdag 11 juni.
Hulp is gratis. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek

Werkwijze
Veel mensen vinden het lastig om via internet overheidsinformatie te vinden en in te loggen met een DigiD.
Maar als u eenmaal weet hoe het werkt via de computer, is het misschien minder moeilijk dan u eerst dacht. Vaak heeft u dan ook sneller antwoord. Soms zelfs meteen.
In het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek luisteren we naar uw vraag en denken met u mee. We geven u direct informatie waarmee u verder kunt. Of verwijzen u door naar de juiste organisatie.

Gratis computerlessen
U kunt ook gratis computercursussen volgen in de Bibliotheek.
Zodat u voortaan zelf dingen kunt regelen met de overheid via de computer.

Spreekuur Informatiepunt
Bibliotheek Uden : maandag tot en met vrijdag van 13.00 – 16.00uur
Bibliotheek Volkel: maandag 18.30 – 19.30 en vrijdag van 14.00 – 16.00 uur.

Bibliotheek weer geopend vanaf donderdag 20 mei

Noord Oost Brabantse Bibliotheken mogen de deuren weer openen sinds 20 mei;
Bibliotheken verwelkomen weer bezoekers: “We hebben je gemist!”

Op donderdag 20 mei was het eindelijk zover: na bijna een half jaar coronasluiting mochten bibliotheken hun deuren weer openen. De medewerkers van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken staan te popelen om leden en bezoekers te ontvangen. “We zijn er weer voor jou!”

Half jaar afhaalbieb en online activiteiten
“Natuurlijk hebben we niet stilgezeten terwijl onze bibliotheken gesloten waren. We hebben hard gewerkt om informatie, debat en cultuur zo goed mogelijk voor een breed publiek toegankelijk te houden,” benadrukt Gio van Creij, directeur-bestuurder van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Zo konden dankzij de afhaalbieb leden hun gereserveerde boeken of een verrassingsboekenpakket afhalen bij de lokale bibliotheken. Er zijn veel e-books gelezen en ook online gingen veel lezingen, workshops en activiteiten door.

Bibliotheek als plek
Desondanks hebben veel bezoekers de bibliotheek als vertrouwde plek gemist. Gio van Creij vertelt daarover: “Onze bibliotheken vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en bieden ruimte voor ontmoeting. Zelf in de boekenkasten snuffelen, een ontspannen moment aan de leestafel, een fijne werk- of studieplek. We kijken ernaar uit om dit weer te kunnen bieden voor onze bezoekers. Wij ontvangen iedereen met open armen.” En natuurlijk houden we rekening met de coronamaatregelen.

Aangepaste openingstijden en boetevrije periode tot 3 juni
Alle bibliotheken in Bernheze, Landerd, Oss en Uden gingen op 20 mei open.
In Meierijstad opende St. Oedenrode ook haar deuren. Maar in verband met verhuizing en verbouwing blijven de bibliotheken in Veghel en Schijndel voorlopig afhaal- en inleverpunt.
De afgelopen maanden was er een boetevrije periode van kracht. Maar nu de bibliotheken weer zijn open gegaan en overal materialen kunnen worden ingeleverd, verandert dit. Iedereen die nu materialen heeft geleend, moet deze uiterlijk 3 juni inleveren of verlengen.

Welkomstactie ‘Fijn je weer te zien’
Als dank voor de waardering en steun die de bibliotheekmedewerkers de afgelopen maanden van onze leden hebben ontvangen, geven we een warm welkom. Elk volwassen lid ontvangt de komende weken in de Noord Oost Brabantse Bibliotheken een bedankje in de vorm van een cadeaubon, waarvan je samen met iemand anders uit je directe omgeving kunt genieten.

Meer informatie
Kijk op www.nobb.nl voor actuele openingstijden van de Bibliotheek bij jou in de buurt. Op de website vind je ook een overzicht van alle geplande activiteiten, zowel online als op locatie.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Als je een website bezoekt, kan deze informatie opslaan of ontvangen van je webbrowser, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier je persoonlijke Cookie Instellingen.

Deze cookies zijn nodig voor functioneren van de website en kunnen niet worden uitgezet.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services